Boren en zagen in gewapend beton

0495 26 75 64 Assesteenweg 120 B2, 1750 LENNIK

Privacy policy

BV DIAFORCE, met maatschappelijke zetel te 1750 Lennik, Carnaalstraat 17, KBO nr. 0879.990.829, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik van uw persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens verstaat Diaforce alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u haar zelf heeft bezorgd, die zij aan u toewijst voor het gebruik van haar producten en/of diensten, die zij verkrijgt door het gebruik van haar producten en/of diensten of gegevens die zij via derden heeft ontvangen.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer…), om u te contacteren ( adres, telefoon- of gsmnummer, fax, e-mail, gebruikersnaam, identificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt…) en om u correct van dienst te kunnen zijn.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door BV DIAFORCE. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent haar privacy beleid, kunt u terecht bij Jurgen Plas op deze website, en telefoonnummer 0495 26 75 64.

Verwerkingsdoeleinden

DIAFORCE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit.)

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden om diverse doeleinden verwerkt. Diaforce waakt er echter over dat zij enkel de gegevens verzamelt en verwerkt die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens worden aldus verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Diaforce gebruikt dus uw persoonsgegevens:

Diaforce doet niet aan direct marketing.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden in principe door Diaforce niet gedeeld met andere vennootschappen. Voor sommige aspecten van haar bedrijfsvoering doen Diaforce echter beroep op een externe verwerker of onderaannemer. Dit houdt onder meer in dat zij voor bepaalde taken en/of diensten soms genoodzaakt is tijdelijk gegevens aan een externe verwerker/onderaannemer over te maken. De klant kan er evenwel van op aan dat indien Diaforce dit doet, zij er steeds op toeziet dat de gegevens van de klant met de nodige  vertrouwelijkheid, op een veilige manier en als een goede huisvader worden behandeld en beheerd.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen. In ieder geval bewaart Diaforce uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens werden verzameld noodzakelijk is of zolang de wet haar dit verplicht.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen dus gedurende de daartoe noodzakelijk periode na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen bv. in het kader van haar wettelijke aansprakelijkheid als aannemer en aldus ook uit bv. juridische, fiscale of boekhoudkundige noodzaak. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk.

Beveiliging

Diaforce neemt intern de nodige technische en organisatorische maatregelen de persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in haar uitbatingszetel als via haar website. Zo wordt een stringent paswoordbeleid toegepast. Diaforce ziet er op toe dat haar medewerkers en verwerkers/onderaannemers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht en dat zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Diaforce kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers/onderaannemers, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Elk verzoek tot inzage, correctie, schrapping … van gegevens dient een duidelijke opgave te bevatten van wat de klant concreet wenst in te zien, corrigeren, schrappen… . Het verzoek dient ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant en achterkant van de identiteitskaart te bevatten. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal Diaforce zo snel als mogelijk het verzoek behartigen en u hierover berichten.

Mocht Diaforce niet reageren op uw vraag of indien haar antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, heeft u als klant steeds het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde overheidsinstanties.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).