Boren en zagen in gewapend beton

0495 26 75 64 Assesteenweg 120 B2, 1750 LENNIK

Algemene wettelijke factuurvoorwaarden

Onderhavige algemene wettelijke factuurvoorwaarden zijn van toepassing voor iedere verkoop of dienst geleverd door DIAFORCE BV. Zij hebben voorrang op deze van de opdrachtgever. Om in aanmerking te worden genomen moet elke klacht per aangetekend schrijven worden ingediend en dit binnen de acht dagen na levering van de diensten. Onze leveringen en prestaties dienen samen met de verbonden taksen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, op de zetel van onze maatschappij betaald te worden of op haar bankrekeningen, netto en zonder aftrek van disconto binnen de 14 dagen na factuur- datum. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 50,00 euro kan bedragen. Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton Lennik. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de opdrachtgever en DIAFORCE BV wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht.